18.01.2022

Съобщение във връзка с провеждане на Заседание на ОИК КАРНОБАТ на 20.01.2022 г. – 17,00 часа

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

1.

Предсрочно прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата кандидат за общински съветник

М. Колева

02.11.2019

Указание на Общинска избирателна комисия – Карнобат

Общинска избирателна комисия – Карнобат, на основание Решение № 1080-МИ на ЦИК от 12.09.2019 г. за условията и реда за участие на застъпници и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в местни избори 2019 г.,указва на всички секционни избирателни комисии, че издадените за І тур удостоверения на застъпници и представители са валидни и за ІІ тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г. Това се отнася само за застъпници и представители на кандидатите, които участват в изборите на ІІ тур (независим кандидат за кмет Георги Иванов Димитров и коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ). Всички останали удостоверения на други партии и коалиции са невалидни.  В периода между І и ІІ тур могат да бъдат регистрирани нови застъпници, на които са издадени удостоверения за ІІ тур.  Важи правилото в една секция да няма повече от един застъпник и един представител на кандидат.

22.10.2019

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

Съгласно писмо на община Карнобат, заведено под вх.№ 98/07.10.2019 г. в ОИК Карнобат, избирателните секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването на територията на община Карнобат, са както следва:

СИК № 02 09 00 04 – с местонахождение СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Карнобат - голяма сграда І ет.

СИК № 02 09 00 09 – с местонахождение гр. Карнобат, ул. „Алекси Нейчев“ № 14 – ЦОП

СИК № 02 09 00 013 – с местонахождение ОУ „ Христо Смирненски“, гр. Карнобат - основна сграда, І ет.

СИК № 02 09 00 014 – с местонахождение ОУ „ Христо Смирненски“, гр. Карнобат - основна сграда, І ет.

СИК № 02 09 00 015 – с местонахождение СУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат - І ет.

СИК № 02 09 00 017 – с местонахождение СУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат - І ет.

СИК № 02 09 00 018 – с местонахождение СУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат - І ет.

СИК № 02 09 00 019 – с местонахождение СУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат - І ет.

СИК № 02 09 00 026 – с местонахождение СУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат - І ет.

Заявки за придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се приемат от общинска администрация на телефон - 0559/29126

14.10.2019

ВАЖНО! - Относно представителите на партии, коалиции и местни коалиции, участващи в изборите на 27.10.2019 г.

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

18.09.2019

Съобщение - обработване и защита на личните данни в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

МИ-15-326

 

УКАЗАНИЯ ЗАОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.
 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:
  • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
  • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи е лични данни.
  • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
 4. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 5. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 6. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

 1. ОИК №...... , с адрес....... е администратор на личниОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 2. данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 3. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 4. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 5. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 6. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 7. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 8. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 9. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
14.10.2019

Съобщение - Обучение членове на СИК

Oбщинска избирателна комисия – Карнобат УВЕДОМЯВА, че на 19 октомври 2019 г., от 10,00 часа в залата на Народно читалище „Димитър Полянов – 1862 г.“ ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии и псик от представители на Общинска избирателна комисия – Карнобат във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

06.10.2019

Одобрени предпечатни образци на бюлетини за гласуване в изборите за ОС и кметове на 27 октомври 2019 г.

01.10.2019

Съобщение - Електронната форма за регистрация на застъпници

Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019

Електронната форма за регистрация на застъпници, изтеглете от тук

25.09.2019

СМЕТНА ПАЛАТА - БРОШУРА

           Изборният кодекс (ИК) изисква участниците в изборите за общински съветници и кметове – политически партии, коалиции (коалиции от партии и местни коалиции) и инициативни комитети, да изпълняват определени ангажименти, за да се осигури публичност и прозрачност на финансирането на предизборната кампания.

           За да се информират гражданите, Сметната палата поддържа Единен регистър по Изборния кодекс – ЕРИК, и подаването на информация за него е задължителна.
           Сметната палата изготви тази брошура с цел да подпомогне участниците за осъществяването на законовите им задължения в съответните срокове. Брошурата може за изтеглите от https://www.bulnao.government.bg/bg/articles/download/12672/broshure-local-election-2019.pdf

 

 

25.09.2019

Съобщение

ОИК - Карнобат насрочва на 25.09.2019 г. от 17,00 часа провеждане на жребий за поредността за участие в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на регистрираните за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. партии, коалиции и инициативни комитети.

12.09.2019

Съобщение във връзка с наименованието или абревиатурата на местна коалиция

 

 

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 177-МИ / 27.04.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет

 • № 176-МИ / 20.01.2022

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата кандидат за общински съветник.

 • № 175-МИ / 15.01.2020

  относно: Обявяване за избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ” (АБВ И ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ) .

всички решения